Disa fajlë nga vetë prindërit

Vlerësimet

Më poshë do të gjeni disa fjalë nga vetë prindërit rreth eksperiencës së tyre që kishin gjatë qëndrimit të fëmijëve në kopshtin ALA për herë të parë.

Kopshti Ala organizon punën e vet në edukim, përkujdesje dhe shëndetin e fëmijëve.

Regjistrimet

Regjistrimet e fëmijëve bëhen gjatë gjithë vitit.

Kontaktet

Rr. Meto Bajraktari 71, Prishtinë 10000, Kosovë